sponcer-cristalla

อีเมล์ปฏิเสธความรับผิดชอบ

เป็นความลับ

อีเมล์นี้และการส่งไฟล์ใด ๆ ถือเป็นความลับและมีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้งานของผู้รับแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น การตรวจสอบใด ๆ การส่งอีกครั้ง การเผยแพร่หรือการใช้งานอื่น ๆ หรือการกระทำใด ๆ โดยอาศัยข้อมูลนี้โดยบุคคลหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ผู้รับถือเป็นสิ่งต้องห้าม หากคุณได้รับอีเมล์ฉบับนี้ในความผิดพลาด โปรดแจ้งผู้ส่งทันทีและทำลายสิ่งของ ไม่ว่าจะเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์หรือในที่อื่น ๆ กลุ่มคลิสตอลลา ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของอีเมล์ฉบับนี้หรือผลของการกระทำใด ๆ ที่อยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่ให้ไว้

ปฏิเสธความรับผิดชอบ

มุมมองหรือความคิดเห็นใด ๆ ที่นำเสนอในอีเมล์นี้เป็นของผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียวและไม่จำเป็นต้องนำเสนอต่อ กลุ่มคลิสตอลลา เว้นแต่จะระบุไว้เป็นพิเศษ เนื้อหาของข้อความนี้ไม่ได้เป็นการแนะนำในการลงทุน