มาตรฐานคุณภาพของกลุ่มคริสตอลลา

ความรับผิดชอบต่อคุณภาพและผลิตภัณฑ์ (Quality & Product responsibility)
• มาตรฐานระบบบริหารจัดการคุณภาพ (ISO 9001:2015)
• มาตรฐานการรับรองความปลอดภัยสำหรับการผลิตอาหาร (FSSC 22000)
• มาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร (ISO 22000:2018)
• หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร และการจัดการด้านการควบคุมกระบวนการผลิต (GMP & HACCP)

การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ (ISO/IEC 17025)
• มาตรฐานอาหารฮาลาลและมาตรฐานอาหารยิว (Halal & Kosher)
• มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
• การขึ้นทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืช จากกรมวิชาการเกษตร

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (Safety, Occupational health and Environment)
• มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001:2018)
• มาตรฐานระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO14001:2015)
• Green System จากโครงการ Green Industry จากกระทรวงอุตสาหกรรม

ความมั่นคงและยั่งยืน
• มาตรฐานการผลิตอ้อยและน้ำตาลอย่างยั่งยืน Bonsucro

ความยั่งยืน

โรงไฟฟ้าทิพย์สุโขทัย ไบโอเอนเนอยี่
ได้รับ รางวัล ASEAN Energy Awards 2015
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2558 กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเชีย

เศรษฐกิจ

บริษัท น้ำตาลทิพย์สุโขทัย จำกัด ผู้ผลิตน้ำตาลทรายคุณภาพ
ได้รับรางวัลโรงงานน้ำตาลดีเด่น “ระดับดี” ประจำปี 2561 – 2563 (ติดต่อกัน 3 ปี)
โดย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม

สังคม

บริษัท น้ำตาลทิพย์สุโขทัย จํากัด
ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2561
โดยกรมแรงงาน


บริษัท น้ำตาลทิพย์กําแพงเพชร จํากัด
ได้รับรางวัล CSR-DIW ปี 2558

โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมให้มีการพัฒนาด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
จัดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558

สิ่งแวดล้อม

โรงไฟฟ้าทิพย์สุโขทัย ไบโอเอนเนอยี่
ได้รับ รางวัลธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562