ข้อกำหนด และเงื่อนไข

ข้อมูลที่ทาง บริษัท คริสตอลลา จำกัด จัดทำขึ้น ได้รับการสงวนลิขสิทธิ์ปี พ.ศ. 2554 โดย บริษัท คริสตอลลา จำกัด

การใช้งานเว็บไซต์ http://www.cristalla.co.th เป็นไปตามข้อกำหนด และเงื่อนไขที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ ข้าพเจ้าเข้าใจและรับทราบถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับการใช้งานบนอินเทอร์เน็ต เนื่องจากข้อจำกัด หรือข้อขัดข้องของระบบเครือข่าย ระบบคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ต่อพ่วง ทั้งนี้ หากมีความเสียหายเกิดขึ้น ข้าพเจ้าตกลงไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัทฯ และยินดีรับความเสี่ยงนี้ด้วยตนเอง

ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้บริษัทฯ จัดการสงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ บนเว็บไซต์ http://www.cristalla.co.th โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อมูลที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ http://www.cristalla.co.th จัดทำขึ้นโดย บริษัท คริสตอลลา จำกัด เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น

ข้อมูลทั้งหมด อันรวมถึงข้อความและรูปภาพที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ http://www.cristalla.co.th อยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายและข้อตกลงสากล ห้ามมิให้ผู้ใดเผยแพร่ อ้างอิง ลอกเลียน ทำซ้ำ หรือแก้ไขข้อมูลทั้งหมดหรือบางส่วน ด้วยวิธีการใดๆ โดยมิได้รับการยินยอม เป็นลายลักษณ์อักษร จากบริษัทฯ ก่อน ภาพประกอบ ภาพถ่าย ภาพวาดจากคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ถือเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ หรือนักออกแบบและช่างภาพ ที่ได้รับการว่าจ้างโดยบริษัทฯ และนำมาใช้งานบนเว็บไซต์ http://www.cristalla.co.th โดยได้รับการยินยอมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

อนึ่ง งานที่มีการเขียนลงบนเว็บไซต์ http://www.cristalla.co.th แล้วส่งผ่านอินเทอร์เน็ตนั้นถือว่าเป็น สิ่งเขียนซึ่งเป็นประเภทหนึ่งของงานวรรณกรรม ดังนั้นย่อมได้รับความคุ้มครองตามพ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 (มาตรา 15) หากผู้ใดต้องการทำซ้ำหรือดัดแปลงงานดังกล่าว ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ก่อน มิฉะนั้นจะเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ (มาตรา 27)