ใบรับรองความสำเร็จ

รางวัล

รางวัล

ผ่านการรับรองมาตรฐานปัจจัยการผลิตเกษตรอินทรีย์จากสหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ

(International Federation of Organic Agriculture Movements - IFOAM)

ให้ไว้ ณ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2559

รางวัล

ผ่านการรับรองมาตรฐานได้สอบผ่านมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ CERES

ข้อมูล ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563