บริษัทในเครือ

บริษัทในเครือ

กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

ก่อตั้งขึ้นในปี 2546 เพื่อรวมกิจการธุรกิจเบียร์และสุราชั้นนำของไทยเข้ามาเป็นกลุ่มบริษัท ต่อมาในปี2549 ไทยเบฟได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ซึ่งขยายขอบเขตธุรกิจจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปสู่ธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์และอาหาร เพื่อเพิ่มความหลากหลายของสินค้า เพิ่มประสิทธิผลในช่องทางการขนส่ง รวมถึงกระจายความเสี่ยงของกิจการ …

Go to Website

กลุ่มธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร

กลุ่ม ทีซีซี ตระหนักในความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ จึงก่อตั้ง กลุ่มธุรกิจการเกษตรขึ้น เพื่อพัฒนาธุรกิจเกษตรแบบครบวงจร โดยมุ่งเน้นการเพิ่มคุณค่าของพืชเศรษฐกิจ ทั้ง ในประเทศไทยและประเทศต่างๆ ในแถบภูมิภาคอินโดจีน โดยลงทุนเพื่อศึกษาและพัฒนาพืชเศรษฐกิจตั้งแต่การเพาะปลูก การแปรรูปเบื้องต้น ครอบคลุมไปถึงการตลาดและธุรกิจต่อเนื่อง …

Go to Website

กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ทีซีซี แลนด์ กรุ๊ป เติบโตอย่างต่อเนื่องก้าวขึ้นสู่ความเป็นผู้นำที่โดดเด่นในวงการ อสังหาริมทรัพย์ด้วยความหลากหลายของโครงการทุกประเภท พร้อมด้วยศักยภาพของทำเลที่ตั้งที่ได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ กำลังก้าวต่อไปอย่างมั่นคงสร้างสรรค์และเติบโตควบคู่กับการพัฒนาของประเทศเพื่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคน …

Go to Website

กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน

กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน

ปัจจุบันอาคเนย์เป็นหนึ่งในสายธุรกิจประกันและการเงินที่สำคัญของกลุ่ม ทีซีซี ดำเนินธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์ที่จะ เป็นบริษัทประกันและการเงินอันดับหนึ่งในใจของทุกคน เป็นผู้นำระบบเครือข่ายสินค้าและบริการที่ครบวงจร เพื่อเพิ่มคุณค่าชีวิตทรัพย์สินแก่ลูกค้า และพันธมิตรทางการค้าโดยจะพัฒนาธุรกิจให้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน …

Go to Website

กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า

กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า

บีเจซี ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช 2425 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 โดยตระกูลเบอร์ลี่ และตระกูลยุคเกอร์ ชาวสวิสเซอร์แลนด์ ได้ร่วมกันก่อตั้ง และดำเนินกิจการค้าขายแบบหุ้นส่วนภายในครอบครัว ต่อมาได้ปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบบริษัท และทำการค้ามาอย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบัน บีเจซี มีอายุมากกว่า 130 ปี …

Go to Website