ผลิตภัณฑ์

รางวัล
          ปุ๋ยอินทรีย์ตรานกกะเรียน ผ่านการรับรองมาตรฐานปัจจัยการผลิตเกษตรอินทรีย์จากสหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ (International Federation of Organic Agriculture Movements - IFOAM) ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ทั่วโลกให้การยอมรับ

ปุ๋ยอินทรีย์ผง

ปุ๋ยอินทรีย์ผง

 • ผลิตจากกากตะกอนโรงงานน้ำตาล(Filter Cake) 100% เป็นปุ๋ยอินทรีย์แท้ 100 %
 • ขนาดบรรจุ 40 กิโลกรัม/กระสอบ
 • มีธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง และธาตุอาหารเสริมที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช
 • ช่วยเพิ่มอินทรียวัตถุให้กับดิน และปรับปรุงโครงสร้างดิน
 • มีลักษณะเป็นผงใช้ได้ทุกระยะการเจริญเติบโตของพืช กระจายตัวและคลุกเคล้าดินได้ง่าย
 • ไม่มีเมล็ดวัชพืชปลอมปนเพราะผ่านกระบวนการหมักที่สมบูรณ์
 • สามารถใช้เป็นปัจจัยการผลิตในการผลิตพืชอินทรีย์

ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด

ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด

 • ผลิตจากกากตะกอนโรงงานน้ำตาล(Filter Cake) 100% เป็นปุ๋ยอินทรีย์แท้ 100 %s
 • ขนาดบรรจุ 50 กิโลกรัม/กระสอบ
 • มีธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง และธาตุอาหารเสริมที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช
 • ช่วยเพิ่มอินทรียวัตถุให้กับดิน และปรับปรุงโครงสร้างดิน
 • สามารถผสมกับปุ๋ยเคมี เพื่อใส่เครื่องหว่านหรือเครื่องใส่ปุ๋ยได้
 • ใช้ได้กับพืชทุกชนิด ทุกระยะการเจริญเติบโตของพืช