นโยบายคุณภาพ

นโยบายคุณภาพ

นโยบายคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

             บริษัท ทิพย์สุโขทัย ไบโอ-เทค จำกัด มุ่งมั่นดำเนินระบบบริหารจัดการด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตลอดจนมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์  เพื่อทำให้มั่นใจว่า บริษัทฯ สามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์ได้ตามเป้าหมายการผลิต มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์นกกะเรียน อีกทั้งพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า โดยใช้กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

             นโยบายดังกล่าวขององค์กรเน้นการดูแลความปลอดภัย อาชีวอนามัยทั้งต่อพนักงาน ผู้ที่อยู่ในพื้นที่และชุมชนโดยรอบ โดยควบคุมการกำจัดของเสีย  มลพิษทางน้ำและมลพิษทางอากาศจากกระบวนการผลิตและกระบวนการสนับสนุนต่างๆให้อยู่ภายใต้มาตรฐานที่กฎหมายกำหนด 

              บริษัท ทิพย์สุโขทัย ไบโอ-เทค จำกัด มุ่งมั่นที่จะปรับปรุงสภาพแวดล้อมทั้งภายในโรงงานและโดยรอบบริเวณโรงงานให้เกิดความปลอดภัย ป้องกันมลพิษที่ปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม และสวยงาม เพื่อพนักงาน ชุมชนรอบข้างและผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชม อีกทั้งทำการควบคุมความสะอาดและสุขลักษณะภายในพื้นที่การผลิต ห้องปฏิบัติการ พื้นที่คลังสินค้า และพื้นที่บรรจุปุ๋ยอินทรีย์ ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่องสภาพแวดล้อมในการทำงานและมาตรฐานอื่นๆ ที่บริษัทฯ นำมาประยุกต์ใช้ในระบบบริหารจัดการ

ข้อควรปฏิบัติอื่นที่เกี่ยวข้อง

จุดมุ่งหมาย

        บริษัทฯ มุ่งมั่นในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่มีความเชื่อมั่นด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ โดยวางระบบงานบริหารจัดการให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและแนวคิดการป้องกันการเกิดปัญหามากกว่าการแก้ไขปัญหาในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย จึงนำหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการผลิตปุ๋ยในสถานที่ผลิตปุ๋ยเพื่อการค้าตามระบบบริหารจัดการมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตรอินทรีย์ (มกท.) ด้านคุณภาพที่มีอยู่ภายในองค์กร บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่นำมาใช้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่กำหนดไว้และระเบียบปฏิบัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ขอบข่าย

 • ครอบคลุมกระบวนการผลิตตั้งแต่รับเข้า จนถึง การส่งมอบผลิตภัณ์ปุ๋ยอินทรีย์ทุกประเภท และสามารถสอบกลับผลิตภัณฑ์ได้
 • ครอบคลุมพื้นที่ภายในโรงงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตและโครงสร้างอาคาร สาธารณูปโภคพื้นฐาน ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งในกิจกรรมการผลิตและกิจกรรมสนับสนุนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์

การประยุกต์ใช้ด้านความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน 

การผลิตขั้นต้น (Primary Products)

บริษัท ทิพย์สุโขทัย ไบโอ-เทค จำกัด ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสมการผลิตขั้นต้น ดังนี้

 • วัตถุดิบหลัก คือ กากตะกอนหม้อกรอง (Filter cake) จะถูกดูแลตั้งแต่เริ่มต้นเข้าสู่กระบวนการผลิต เพื่อรักษาสภาพ และเพื่อให้ได้วัตถุดิบเริ่มต้นที่มีคุณภาพให้มากที่สุด
 • จัดให้มีระบบตรวจรับวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการนำสารเคมีมาใช้ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ มีการชี้บ่งที่ชัดเจนและควบคุมการเบิกจ่ายแบบ First In-First Out (FIFO) เพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพก่อนใช้
 • จัดให้มีโรงอาหาร (ส่วนกลาง) จุดพักผ่อนและห้องน้ำที่สะอาดให้กับพนักงานและผู้เกี่ยวขอ้ง
 • จัดพื้นที่จัดเก็บสารเคมี สำหรับห้องปฏิบัติกการ (Laboratory) อย่างเพียงพอและเป็นสัดส่วน ป้องกันการปนเปื้อนข้ามมายังผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ต้นทางและมีวิธีการจัดเก็บรักษาสารอันตรายอย่างเหมาะสม

สถานที่ประกอบการ 

บริษัทฯ ตั้งอยู่ในสถานที่ที่น้ำท่วมไม่ถึง ไม่มีสารพิษที่จะปนเปื้อนลงสู่ผลิตภัณฑ์  อีกทั้งมีหลังคาคลุม มีรางระบายน้ำเสียรอบนอกอาคาร ที่สามารถนำกลับมาใช้งานได้

 • อาคารผลิต อาคารบรรจุและคลังสินค้า สำนักงาน สาธารณูปโภคต่างๆ ได้รับการดูแลรักษาความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ และมีการซ่อมแซม เมื่อพบการชำรุด แตกหัก หรือเสียหาย
 • อุปกรณ์/เครื่องจักรในการผลิต มีพื้นผิวและวัสดุที่ไม่เป็นพิษต่อปุ๋ยอินทรีย์ ทนทานต่อการกัดกร่อนตามสมควร  และง่ายต่อการบำรุงรักษาและทำความสะอาด
 •   มีการควบคุมสัตว์พาหะนำโรคในอาคารบรรจุ (ถ้าจำเป็นเพิ่มได้)  ป้องกันแหล่งอาหารสิ่งปฏิกูล การปนเปื้อนอื่นๆและจัดการกับขยะ, ของเสีย โดยจัดภาชนะแยกทิ้งและเก็บขยะ ด้วยถังเก็บขยะส่วนกลาง

อาคารสถานที่ผลิต 

การออกแบบและการวางผัง 

             บริษัทฯ มีการออกแบบและการวางผังที่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงาน สามารถป้องกันการปนเปื้อนข้าม (Cross Contamination) โดยแบ่งแยกสถานที่การผลิตอย่างชัดเจน จากสถานที่บรรจุและจัดเก็บผลิตภัณฑ์

  โครงสร้างภายใน 

 • โครงสร้างอาคารก่อสร้างด้วยวัสดุแข็งแรง สามารถทำความสะอาดได้ง่ายและง่ายต่อการบำรุงรักษา 
 • หลังคาและเพดานมีการยึดติดอย่างแน่นหนาทุกอาคารถูกมุงหลังคาป้องกันฝนรั่วเป็นอย่างดี
 • พื้น ผิวผนัง และฝากั้นทำจากวัสดุที่เหมาะสม ไม่เป็นพิษต่อการใช้งานตามวัตถุประสงค์อย่างเหมาะสม 
 • พื้นอาคารในแต่ละชั้น ง่ายต่อทำความสะอาดได้อย่างเหมาะสม
 • อาคารเก็บปุ๋ยอินทรีย์ ก่อสร้างเหมาะสมต่อการเก็บ และการขนย้าย เพื่อจัดส่งให้กับลูกค้า 
 • มีการติดตั้งระบบแสงสว่างอย่างเพียงพอและติดตั้งที่แข็งแรง ไม่หล่นง่าย และปลอดภัย
 • รางน้ำรอบอาคาร ก่อด้วยปูนที่ต่อการกัดกร่อน และสามารถทำความสะอาดได้ง่าย 
 • บริษัทฯไม่อนุญาตให้มีหาบเร่ แผงขายข้างทาง และเพิงประกอบอาหารเข้ามาตั้งในพื้นที่โรงงาน

เครื่องมือและภาชนะบรรจุ

          บริษัทฯ จัดให้มีเครื่องมือที่เหมาะสมต่อการใช้งาน จัดเก็บที่เป็นระเบียบ ถูกสุขลักษณะ อีกทั้งดูแลรักษาซ่อมแซมและทำความสะอาดเป็นระยะ

 • เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการบรรจุมาจากวัสดุแข็งแรง ผิวเรียบ ไม่ดูดซับน้ำ บำรุงรักษาและทำความสะอาดได้ง่าย 
 • ก่อนเริ่มผลิต/บรรจุ มีการตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการที่พร้อมใช้งาน 
 • มีการซ่อมบำรุงและทำความสะอาดเครื่องจักร/อุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 


           เครื่องมือตรวจวัด 

 • บริษัทฯ จัดให้มีเครื่องมือที่เหมาะสมต่อการใช้งาน มีการจัดเก็บที่เป็นระเบียบ มีการดูแลรักษาซ่อมแซมและทำความสะอาดเป็นระยะ
 • มีการซ่อมบำรุงเครื่องมือวัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการเฝ้าระวังและวัดผลค่าควบคุมต่างๆ มีการสอบเทียบตามระยะเวลา เพื่อให้มั่นใจว่า เครื่องมือ/อุปกรณ์ สามารถวัดค่าได้อย่างถูกต้อง และความแม่นยำ รวมถึงมีการบ่งชี้สถานะของเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ทำการสอบเทียบ


   สิ่งอำนวยความสะดวก

            น้ำใช้และน้ำบริโภค

 • บริษัทฯ ทำให้มั่นใจว่า มีน้ำใช้ในกิจกรรมต่างๆเพียงพอต่อความต้องการ และแจกจ่าย เป็นไปยังจุดที่ต้องใช้งานอย่างเหมาะสม
 • น้ำใช้ในโรงผลิตฯ ประกอบด้วยเหลือจากระบวนการผลิต Process water,  น้ำจากกากตะกอนหม้อกรอง จะถูกส่งตรวจวิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ เพื่อนำผลการวิเคราะห์ เพื่อนำมาผลิตปุ๋ยอินทรีย์
 • บริษัทฯ จัดน้ำบริโภคให้พนักงานภายในโรงงานฯ อย่างเพียงพอ และมีคุณภาพน้ำบริโภค

การระบายน้ำและการจัดการของเสีย 

 • ทางระบายน้ำเสีย มีไว้เพื่อระบายน้ำเสียออกสู่บ่อกักเก็บ เพื่อนำกลับมาใช้สำหรับการผลิตปุ๋ยอินทรีย์  ก่อสร้างด้วยวัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อน และมีขนาดเพียงพอต่อการใช้งาน มีความลาดเอียงพอเหมาะไม่เกิดการขังนองในเส้นท่อ
 • บริษัทฯ ออกแบบและการวางผังการก่อสร้างรางระบายน้ำเสียแต่ละอาคารที่เหมาะสม รับน้ำเสียจากทางระบายน้ำในกระบวนการผลิต ไปยังบ่อกักเก็บต่อไป

              การทำความสะอาด 

 • จัดให้มีอุปกรณ์ทำความสะอาดเหมาะสม และเพียงพอกับวัตถุประสงค์
 • จัดให้ทุกหน่วยงาน ให้มีการทำความสะอาดในทุกพื้นที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต

สิ่งอานวยความสะดวกด้านสุขลักษณะส่วนบุคคลและห้องสุขา 

 • บริษัทฯ คงไว้ซึ่งสุขลักษณะส่วนบุคคลของพนักงาน โดยจัดให้มีห้องสุขา อ่างล้างมือ ห้องอาบน้ำอย่างเพียงพอต่อจำนวนพนักงาน ซึ่งมีการออกแบบห้องสุขาอย่างถูกสุขลักษณะ สะอาด อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้และเหมาะสมต่อวัตถุประสงค์

             การควบคุมอุณหภูมิ 

ตู้อบร้อนหรือตู้ลดความชื้นปุ๋ยอินทรีย์  มีการควบคุมอุณหภูมิอย่างเหมาะสม

คุณภาพอากาศ และการระบายอากาศ 

 • อาคารการผลิต อาคารบรรจุ อาคารเก็บสินค้าสำเร็จรูป สามารถรระบายอากาศตามธรรมชาติ เพื่อลดการสะสมฝุ่นละอองจากการผลิต ยกเว้นพื้นที่จำเพาะ จะใช้เครื่องมือช่วยในการระบายอากาศอย่างเพียงพอและเหมาะสม กรณีที่พบผงฝุ่นละออง บริษัทฯ มุ่งเน้นการจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลใช้ปลอดภัยและเหมาะสม

แสงสว่าง 

 • บริษัทฯ จัดให้มีการติดตั้งระบบแสงสว่างอย่างเพียงพอและติดตั้งที่แข็งแรง ไม่หล่นง่าย และปลอดภัย

การเก็บรักษา

 • จัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างเพียงพอ เช่น อาคารสถานที่ หรือภาชนะบรรจุ เป็นต้น
 • มีการออกแบบโครงสร้างอาคารสำหรับเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันการเข้ามา/เข้าอยู่อาศัยของสัตว์พาหะนำโรค ง่ายต่อการซ่อมบำรุงรักษา ทำความสะอาด ง่ายต่อการขนส่งให้กับลูกค้า 
 • บริษัทฯ จัดให้มีการสุ่มตรวจสอบผลิตภัณฑ์ว่ายังอยู่ในสภาพที่ดีตามที่มาตรฐานกำหนดไว้ 
 • คลังสินค้านำระบบ First-In First-Out (FIFO) มาใช้ เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้อง

การควบคุมการปฏิบัติงาน (Process control)

             บริษัท ทิพย์สุโขทัย ไบโอ-เทค จำกัด มีการควบคุมกระบวนการผลิตในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การรับวัตถุดิบ การแปรรูปวัตถุดิบให้เป็นผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์สุดท้าย โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้


การควบคุมผลิตภัณฑ์

 • บริษัทฯ มีการควบคุมคุณภาพการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ทำการเฝ้าระวังและทบทวนประสิทธิภาพของการควบคุมเป็นประจำ เพื่อลดความเสี่ยงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ โดยมุ่งเน้นการใช้มาตรการป้องกันและแก้ไขที่สาเหตุ
 • บริษัทฯ กำหนดคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ เพื่อความสะดวก วิธีการตรวจรับ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด และทำการชี้บ่งการใช้ให้ผู้บริโภคทราบอย่างชัดเจน อีกทั้งส่งตรวจวิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการภายนอกที่น่าเชื่อถือ เพื่อยืนยันด้านคุณภาพปุ๋ยอินทรีย์อย่างน้อยจำนวน 1 ครั้ง/ปี
 • บริษัทฯ มีการควบคุมคุณภาพกากตะกอนหม้อกรองซึ่งเป็นวัตถุดิบหลัก ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ มีการสุ่มเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพทุกขั้นตอน รวมทั้งได้กำหนดวิธีการแก้ไขในกรณีที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ตลอดจนกำหนดวิธีการจัดเก็บเอกสารและบันทึกข้อมูลต่างๆ


 •   บริษัทฯ มีนโยบายการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ โดยไม่ใช้สารเคมี และสารที่เกี่ยวข้องกับ GMOs โดยเด็ดขาด


 •  บริษัทฯ มีการกำหนดวิธีการแก้ไข เมื่อตรวจพบว่าจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมเฉพาะไม่อยู่ภายใต้การควบคุม (Corrective action) และกำหนดวิธีการควบคุมเอกสารและบันทึก (Document and record control) 

จุดควบคุมสำคัญ

การควบคุมอุณหภูมิและเวลา

             บริษัทฯ มีการควบคุมเวลาและอุณหภูมิ ณ จุดที่ส่งผลกระทบต่อเชื้อจุลินทรีย์ที่ช่วยย่อยสลายและมีการตรวจสอบการทำงานของเครื่องวัดอุณหภูมิในช่วงเวลาที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อความแม่นยำ

   ข้อกำหนดเฉพาะด้านเชื้อจุลินทรีย์ที่ไม่พึงประสงค์อื่นๆ 

             นอกจากแนวทางควบคุมการผลิต บริษัทฯ ใช้หลักการควบคุมความชื้นของผลิตภัณฑ์ที่ออกจากรางผลิตและอบร้อนลดความชื้นให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด เนื่องจากปุ๋ยอินทรีย์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องควบคุมค่าความชื้นที่กำหนด  จึงนับเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีอายุการเก็บรักษาได้นานในสภาวะที่เหมาะสม 

   การปนเปื้อนอื่น สารเคมี และสาร GMOs

 •  บริษัทฯ จัดให้มีการควบคุมสิ่งแปลกปลอมที่อาจปนเข้าสู่ผลิตภัณฑ์ในทุกขั้นตอน เช่น เศษแก้ว กรวดหิน และโลหะ โดยติดตั้งอุปกรณ์คัดแยก ณ จุดที่สำคัญ และตะแกรงกรองฝุ่นในกระบวนการผลิต อีกทั้งเครื่องดักจับโลหะที่กระบวนการบรรจุและพื้นที่การผลิต
 •  สารเคมีทุกชนิด ที่นำมาใช้ในห้องปฏิบัติการ จะถูกควบคุมโดยหน่วยงานควบคุมคุณภาพอย่างชัดเจน
 •  ไม่เกี่ยวข้องกับสาร GMOs โดยเด็ดขาด

ข้อกำหนดการรับวัตถุดิบ

             บริษัทฯ ไม่ยอมรับวัตถุดิบหรือส่วนประกอบของสาร GMOs หรือรู้เพียงว่า เป็นเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค และ/หรือจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดการเสื่อมเสียของผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์โดยเด็ดขาด โดยหน่วยงานควบคุมคุณภาพ เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจรับ สารเคมีที่สำคัญในห้องปฏิบัติการ (Laboratory) เท่านั้น

 การบรรจุหีบห่อ

             บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ได้รับการออกแบบอย่างเหมาะสม สามารถป้องกันผลิตภัณฑ์ได้อย่างเพียงพอ เพื่อลดความเสียหายและการปนเปื้อนได้ภายใต้สภาพการเก็บรักษาในคลังสินค้า และภาพการใช้งานตามที่ระบุไว้ และสามารถชี้บ่งได้ง่าย และทำจากวัสดุที่ไม่เป็นพิษต่อผลิตภัณฑ์

น้ำใช้และน้ำบริโภค

 •   น้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิต จะนำกลับมาใช้ใหม่
 •   บริษัทฯ มั่นใจว่า มีน้ำใช้ในกิจกรรมต่างๆเพียงพอต่อความต้องการ และแจกจ่าย เป็นไปยังจุดที่ต้องใช้งานอย่างเหมาะสม
 •  น้ำใช้ในโรงผลิตฯ ประกอบด้วยเหลือจากระบวนการผลิต,   น้ำจากกากตะกอนหม้อกรอง จะถูกส่งตรวจวิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ เพื่อนำผลการวิเคราะห์มาพิจารณาก่อนนำมาใช้ก่อนผลิต
 •  บริษัทฯ จัดน้ำบริโภคให้พนักงานภายในโรงงานฯ อย่างเพียงพอและเหมาะสม


การจัดการและการควบคุมดูแล

             หน่วยงานผลิตและหน่วยงานควบคุมคุณภาพ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจนถึงการบรรจุ จัดเก็บ และส่งมอบผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์ จะได้รับการฝึกอบรมให้มีความรู้เกี่ยวกับหลักการปฏิบัติด้านผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นสามารถนำวิธีการป้องกันและแก้ไขมาใช้อย่างเหมาะสมและมั่นใจในประสิทธิภาพ

เอกสารและการบันทึกข้อมูล

             บริษัทฯ มีระบบการควบคุมบันทึกคุณภาพที่ยืนยันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน โดยกำหนดระยะเวลาในการจัดเก็บรักษาบันทึกเกินกว่าอายุของผลิตภัณฑ์ เพื่อประโยชน์ในการสอบกลับย้อนหลังและสร้างเสริมความน่าเชื่อถือของระบบควบคุม


ขั้นตอนการเรียกคืนผลิตภัณฑ์

             บริษัทฯ มั่นใจว่า มีขั้นตอนการควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถจัดการกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด และสามารถเรียกคืนกลับสินค้ารุ่นใดๆจากตลาดหรือจากลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์รวดเร็ว

             กรณีที่ผลิตภัณฑ์ถูกเรียกคืน บริษัทฯ จะทำการเก็บกักสินค้าที่เรียกคืนไว้ สืบหาสาเหตุ และประเมินผลข้อร้องเรียนของผลิตภัณฑ์ เพื่อทำการป้องกันโดยอาจต้องเรียกคืนผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ออกจากตลาดและบริษัทฯ ลูกค้า ตลอดจนพิจารณาการแจ้งเตือนให้ลูกค้าทราบอย่างรวดเร็ว

การบำรุงรักษาและการสุขาภิบาล (Maintenance and Sanitary)

             เพื่อเป็นการควบคุมผลิตภัณฑ์จากสัตว์พาหะนำโรค และสารอื่นที่เป็นไปได้ที่จะปนเปื้อนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จะดำเนินการในหัวข้อต่อไปนี้

 • จัดให้มีการบำรุงรักษาและทำความสะอาดที่เพียงพอและเหมาะสม และจัดการขยะและของเสีย
 • ควบคุมสัตว์พาหะนำโรค และจัดให้มีการการตรวจสอบเฝ้าระวังการปฏิบัติด้านสุขาภิบาล


การบำรุงรักษาและการทำความสะอาด

บททั่วไป

             บริษัทฯ จัดให้หน่วยงานซ่อมบำรุงรับผิดชอบในการซ่อมแซมและบำรุงรักษาสถานที่ประกอบการ เครื่องมือ/อุปกรณ์ ในสภาพที่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติด้านสุขภิบาลในทุกพื้นที่ และกำหนดให้หน่วยงานผลิตรับผิดชอบดูแลอุปกรณ์หลักในการผลิตให้ใช้งานได้ตามจุดประสงค์ โดยเฉพาะจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในทุกขั้นตอนของการผลิต

การทำความสะอาด

             บริษัทฯ จัดให้มีการทำความสะอาดในระบบการผลิต โดยพิจารณาจากแผนและเป้าหมายการผลิต และจัดให้มีการทำความสะอาดบริเวณรอบๆการผลิตอย่างต่อเนื่อง

การควบคุมสัตว์พาหะนำเชื้อ

             บริษัทฯ จัดให้มีการควบคุมสัตว์พาหะนำเชื้อโรค เพื่อป้องกันการเข้ามาพักอาศัยและเพาะพันธุ์ในอาคารที่เป็นสถานที่บรรจุและจัดเก็บผลิตภัณฑ์  มีการกำจัดโดยใช้กับดักที่เหมาะสม และตรวจสอบหาร่องรอยการเข้าอยู่อาศัยของสัตว์พาหะนำโรคโกดังเก็บผลิตภัณฑ์ และบริเวณโดยรอบอย่างสม่ำเสมอ

การจัดการกับของเสีย

             บริษัทฯ จัดให้มีวิธีการคัดแยกขยะ/ของเสีย และทำการขนย้ายไปยังโรงเก็บขยะแต่ละประเภทที่กำหนดไว้ โดยการขนย้ายที่เหมาะสมไม่ให้เกิดการสะสมหมักหมมในพื้นที่ปฏิบัติงาน

จัดให้มีการการตรวจสอบเฝ้าระวังการปฏิบัติด้านสุขาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ

             บริษัทฯ กำหนดให้เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย เฝ้าระวังและติดตามการปฏิบัติด้านสุขาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยทวนสอบเป็นระยะๆ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติงานอย่างสอดคล้อง ทำการสุ่มตรวจความสกปรกจากสิ่งแวดล้อมในกระบวนการรบรรจุ และประเมินโอกาสการปนเปื้อนจากเชื้อจุลินทรีย์จากพนักงานบรรจุตามความเหมาะสม

ด้านสุขลักษณะส่วนบุคคล (Personal Hygiene)

             เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ที่ปฏิบัติงานสัมผัสกับผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์โดยตรงหรือโดยอ้อม จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลของพนักงานไว้ในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งการประพฤติและปฏิบัติในลักษณะที่เหมาะสม

ด้านสุขภาพ 

             บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่ทราบแน่ชัดหรือสงสัยว่าเป็นโรค กำลังป่วยหรือเป็นพาหะนำโรค หรือการเจ็บป่วยที่อาจติดต่อโรคได้  บุคคลใดที่อยู่ในภาวะดังกล่าว จะต้องมีรายงานการเจ็บป่วยหรืออาการของการเจ็บป่วยให้ผู้บังคับบัญชาทราบทันที 

             บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสุขภาพเพิ่มเติมให้กับพนักงานที่ทำงานในลักษณะที่สัมผัสกับผลิตภัณฑ์โดยตรง เพื่อคัดกรองพนักงานที่อาจเป็นพาหะของโรคที่สามารถติดต่อได้

การเจ็บป่วยและบาดเจ็บ 

             หัวหน้างานและพนักงานที่พบเห็นโรคจากป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการติดต่อร้ายแรง ต้องรายงานต่อฝ่ายบริหารฯ เพื่อให้พิจารณาได้ว่า จำเป็นต้องมีการตรวจรักษา และ/หรือ ความเป็นไปได้ในการแยกออกจากการปฏิบัติงาน ได้แก่ 

 • โรคดีซ่านขั้นรุ่นแรง
 • อาการท้องร่วง / อาเจียนที่ผิดปกติ 
 • เป็นไข้ เจ็บคอและมีไข้ (เชื้อไวรัสที่รุ่นแรง)
 • มีแผลติดเชื้อที่ผิวหนัง (ฝี บาดแผล มีหนอง/สารขับหลั่งจากหู ตา หรือจมูก ฯลฯ) 

ความสะอาดส่วนบุคคล 

              ผู้ปฏิบัติงานในส่วนผลิต ต้องรักษาความสะอาดส่วนบุคคลอยู่ในระดับดีที่เหมาะสม บริษัทฯ กำหนดให้มีการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสม

อุปนิสัยส่วนบุคคล 

             พนักงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและบรรจุปุ๋ยอินทรีย์ ต้องไม่ปฏิบัติใดๆที่ทำให้เกิดสิ่งปนเปื้อนลงในผลิตภัณฑ์เช่น การสูบบุหรี่ ถ่มน้ำลาย การขบเคี้ยวหรือรับประทานอาหารในพื้นที่ทำงาน บริษัทฯ ได้จัดพื้นที่สูบบุหรี่เฉพาะไว้ ณ ที่เหมาะสมและจัดให้มีตู้ Locker เก็บทรัพย์สินส่วนบุคคลของพนักงาน เช่น อาหาร และสิ่งของอื่นเข้าไปในบริเวณบรรจุ ซึ่งหากหล่นปะปนลงในผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิตและบรรจุ จะเกิดสิ่งปนเปื้อนกับผลิตภัณฑ์ได้

ผู้เยี่ยมชม

             ผู้เข้าเยี่ยมชมฯ ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลตามกฎระเบียบบริษัทฯที่กำหนดไว้ตามความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่

การขนส่ง (Transportation)

             บริษัทฯ จัดให้มีการป้องกันการปนเปื้อนของผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ จากรถตัก และรถฟอร์คลิฟท์ที่เข้ามาเคลื่อนย้ายถ่ายเทผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในคลังสินค้า

ข้อกำหนดของรถขนส่ง การใช้และการดูแลรักษา

             มีการดูแลความสะอาดและสภาพรถบรรทุกก่อนขนสินค้า เพื่อป้องกันการปนเปื้อนจากสิ่งไม่พึงประสงค์ เช่น เศษไม้ เศษโลหะที่จะทำให้ภาชนะฉีกขาดได้  โคลนหรือน้ำ เป็นต้น รถขนส่งสินค้าที่ใช้ขนส่งปุ๋ยอินทรีย์ ควรมีสภาพที่สะอาดให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม หากใช้รถขนส่งสินค้าหรือตู้ขนส่งสินค้าเดียว สำหรับการขนส่งสินค้าต่างชนิดกัน ควรได้รับการแสดงเครื่องหมายชัดเจน

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการสร้างความเข้าใจให้ผู้บริโภค (Product information and consumer awareness)

             ข้อมูลผลิตภัณฑ์มีการระบุที่ภาชนะบรรุภัณฑ์ ตามระเบียบของกรมวิชาการเกษตรอินทรีย์ที่กำหนดไว้

การกำหนดรุ่นผลิตภัณฑ์ 

             บริษัทฯ มีกำหนดชื่อผลิตภัณฑ์, รุ่น/Lot Number/Batch Number ผลิตภัณฑ์ในทุกขั้นตอนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ สามารถสอบกลับย้อนผลิตภัณฑ์ได้ เพื่อประโยชน์ในการเรียกคืนสินค้า นอกจากนี้ยังช่วยในการหมุนเวียนสต๊อกสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

 ข้อมูลผลิตภัณฑ์ 

             บริษัทฯ จัดทำเอกสารแสดงข้อมูลของผลิตภัณฑ์ โดยได้รับการทบทวนจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนลูกค้าหรือตัวแทนขาย เพื่อใช้แสดงรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ (Product specification) การระบุฉลากด้วยข้อความที่ชัดเจน เพื่อประโยชน์ต่อลูกค้าให้ความเข้าใจกับผลิตภัณฑ์ การจัดแสดง เก็บรักษา และใช้งานผลิตภัณฑ์ได้อย่างเหมาะสม

การให้ความรู้ต่อผู้บริโภค 

             มีการให้ความรู้แก่ลูกค้า โดยครอบคลุมถึงด้านสุขลักษณะทั่วไป ที่ช่วยให้ลูกค้า สามารถเข้าใจความสำคัญของข้อมูลใดๆของผลิตภัณฑ์และสามารถปฏิบัติตามข้อแนะนำที่ติดมากับผลิตภัณฑ์โดยระบุที่ภาชนะบรรจุเป็นสำคัญ

การฝึกอบรม (Training)

             พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตปุ๋ยอินทรีย์โดยตรงหรือโดยอ้อม จะได้รับการฝึกอบรม และ/หรือแนะนำในระดับที่เหมาะสมต่องานที่ต้องปฏิบัติ 

บริษัทฯ ตระหนักว่า การให้คำแนะนำดูแลที่ไม่เพียงพอแก่ทุกคนที่ทำกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้อง จะทำให้เกิดผลเสียอันไม่พึงประสงค์ต่อผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์ได้

จิตสำนึกและความรับผิดชอบ 

             บริษัทฯ จัดให้มีการฝึกอบรมหรือ Morning Talk ที่ช่วยให้พนักงานทราบและเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตน ตลอดจนรับผิดชอบ พนักงานผลิตที่ปฏิบัติงานกับผลิตภัณฑ์ในแต่ละขั้นตอน จะมีความรู้และความชำนาญที่จำเป็นโดยผ่านการสอนงานและคำแนะนำที่หน้างาน เพื่อฝึกฝนความชำนาญกับเครื่องจักร/อุปกรณ์และเทคนิคการผลิต ส่วนพนักงานที่ใช้สารเคมีหรือสัมผัสสารเคมี ที่อาจเป็นอันตราย จะได้รับการแนะนำในการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย

โปรแกรมการฝึกอบรม 

             ปัจจัยที่จะต้องคำนึงถึงในการประเมินว่าต้องให้ฝึกอบรมในระดับใดจะรวมถึง 

 • ธรรมชาติของผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์ และประโยชน์จากการนำไปใช้ในทางการเกษตรที่เหมาะสมและสมดุลยภาพของธรรมชาติและตัวผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์ที่เหมาะสม 
 • ลักษณะวิธีที่จะปฏิบัติต่อผลิตภัณฑ์และการบรรจุ รวมถึงโอกาสที่จะเกิดการปนเปื้อน 
 • ขอบเขตและลักษณะของกระบวนการผลิต แปรรูปหรือการจัดเตรียม ถึงขั้นส่งมอบที่เหมาะสม 
 • สภาวะที่จะเก็บผลิตภัณฑ์และช่วงระยะเวลาก่อนการนำไปใช้ 

การฝึกอบรมเพื่อฟื้นฟูความรู้ 

             บริษัทฯ พิจารณาทบทวนโปรแกรมฝึกอบรมและปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์การผลิต รวมทั้งจัดให้มีระบบฝึกอบรมซ้ำที่จะทำให้มั่นใจได้ว่า การปฏิบัติในกระบวนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ทุกขั้นตอน เพื่อให้พนักงานยังคงตระหนักถึงวิธีการปฏิบัติที่จำเป็น