วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์องค์กร

วิสัยทัศน์ขององค์กร

          วิสัยทัศน์กลุ่มบริษัท คริสตอลลา เป็นกลุ่มบริษัทที่มุ่งลงทุนในอุตสาหกรรมการเกษตร โดยการจัดสรรที่ดินของกลุ่มทีซีซี ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยการเพาะปลูกพืชพลังงานต่างๆ โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างผลผลิตทางการเกษตรให้มีมูลค่าเพิ่มสูงสุด พัฒนาไปสู่ธุรกิจต่อเนื่องต่างๆ และนำวิทยาการด้านการบริหารจัดการ รวมถึงเทคโนโลยีทางการเกษตรสมัยใหม่มาใช้อย่างครบวงจร

          กลุ่มบริษัท คริสตอลลา ดำเนินธุรกิจในด้านการผลิตนํ้าตาล และการผลิตพลังงานไฟฟ้าชีวมวล โดยเริ่มต้นมาจากนโยบายของภาครัฐ ในปี พ.ศ.2541 ให้แปรรูปรัฐวิสาหกิจโรงงานนํ้าตาล ในสังกัดโรงงานอุตสาหกรรมในขณะนั้นมาเป็นธุรกิจภาคเอกชน และต่อมามีการก่อตั้งบริษัท ทิพย์สุโขทัย ไอโอ-เทค จำกัด ตามลำดับถัดมา ให้เป็นบริษัทฯ ดำเนินการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อการค้า มีชื่อทางการค้าปุ๋ยอินทรีย์ "ทิพย์ไบโอเทค" มีเครื่องหมายทางการค้าคือ ปุ๋ยอินทรีย์ตรา "นกกะเรียน" โดยมีปุ๋ยอินทรีย์ชนิดผง และปุ๋ยอินทรีย์ชนิดอัดเม็ด โดยมีคุณภาพปุ๋ยอินทรีย์ตามมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตรอินทรีย์ที่กำหนดไว้ และมาตรฐานของภาครัฐกำหนดไว้


พันธกิจขององค์กร

" มุ่งมั่นการพัฒนาอุตสาหกรรมการปลูกพืช เพื่อสนับสนุนการผลิตนํ้าตาลจากอ้อย
โดยสนับสนุนการเพาะปลูกของเกษตรกรชาวไร่อ้อยและพืชทั่วไป เพื่อให้ได้สร้างผลผลิตทางการเกษตร
ให้มีมูลค่าเพิ่มสูงสุด และ
นำวิทยาการทางด้านการบริหารจัดสรร รวมถึงเทคโนโลยีที่สอดคล้องมาใช้อย่างครบวงจร
ให้เกิดกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และนำมาสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของเกษตรกรทั่วไป "